Viljelmän Laatutarha I Odlingens Kvalitetsgård


Laatutarha-ohjeisto on suomalaisen puutarhatuotannon yhteinen ohjeisto, jonka tehtävänä on varmistaa kasvisten ja koristekasvien tuotannon vastuullisuus, mahdollisimman vähäinen ympäristökuormitus, työntekijöiden hyvät työolot ja kasvisten elintarviketurvallisuus. Perusvaatimuksena on noudattaa Suomen lakia, hyviä kauppatapoja ja voimassa olevia työehtosopimuksia. Laatutarha-ohjeisto on Ruokaviraston toimesta arvioitu elintarvikelain nojalla kansalliseksi hyvän käytännön ohjeeksi. Samalla Ruokavirasto on tarkastanut myös kasvinterveyttä ja lannoitteita koskevat kohdat.

Kotimaiset Kasvikset ry omistaa Laatutarha-ohjeiston käyttöoikeudet ja hallinnoi sitä.

Jotta Laatutarha-ohjeiston käyttöönotto sujuisi mahdollisimman helposti, Puutarhaliiton nettisivulle on koottu erilaisia mallilomakkeita, artikkeleita ja ohjeita. Lisätietoja Laatutarha-ohjeistosta: hanna.skogster@puutarhaliitto.fi.

 

Kvalitetsgårdsriktlinjer

Kvalitetsträdgårdsriktlinjerna är gemensamma riktlinjer för den finländska trädgårdsproduktionen, vars uppgift är att säkerställa en ansvarsfull produktion av grönsaker och prydnadsväxter, minsta möjliga miljöpåverkan, goda arbetsvillkor för de anställda och växternas livsmedelssäkerhet. Grundkravet är att följa finsk lag, god affärssed och gällande kollektivavtal.

Kvalitetsgårdsriktlinjerna har bedömts av Livsmedelsverket som en nationell vägledning till god praxis enligt livsmedelslagen. Samtidigt har Livsmedelsverket också granskat avsnitten om växtskydd och gödselmedel.

Inhemska Trädgårdsprodukter rf äger och förvaltar nyttjanderätten till Kvalitetsträdgårdens riktlinjer.

För att ibruktagning av Kvalitetsgårdsriktlinjerna skulle ske så smidigt som möjligt, finns det stödmaterial, mallar, instruktioner och artiklar. Tilläggsinformation om Kvalitetsgårdsriktilinjerna: hanna.skogster@puutarhaliitto.fi.

Informationen på webbsidan med Kvalitetsgårdsmaterialet är på både finska och svenska.