Sirkkalehtimerkkikäyttäjät ja Laatutarha-auditoidut yritykset | Hjärtbladsmärkesanvändarna och Kvalitetsgård-auditerade företag


auditointi Sirkkalehtimerkin käyttäjät ja auditoidut yritykset
Luettelo Excel muodossa  – päivitetty: 4.11.2021

Flaggmärkesanvändarna och auditerade företag
Förteckning i Excel formatt – uppdaterad: 4.11.2021
puhtaastirent

 

Hakiessaan sirkkalehtimerkin käyttöoikeutta Kotimaiset Kasvikset ry:ltä yrittäjä sitoutuu muun muassa ympäristön ja tuoteturvallisuuden huomioonottavaan tuotantotapaan. Tuotannon tulee täyttää Laatutarha -ohjeiston vaatimukset. Kasvisten alkutuotannon osalta on vaihtoehtona myös  IP Kasvikset Perussertifiointi.  Yrittäjä sitouu samalla säännöllisin väliajoin tehtäviin auditointeihin sekä itsearvioiheihin. Laatutarha-auditoinnit suoritetaan vähintään neljän vuoden välein. IP Kasvikset Perussertifioinnin tila-auditoinnit ovat joka toinen vuosi ja joka toinen vuosi suoritetaan hallinnollinen tarkastus. Sirkkalehtimerkin käyttäjä sitoutuu maksamaan vuosittain kerättävän markkinointimaksun.

Sirkkalehtimerkin käyttäjien lisäksi on paljon yrityksiä, joilla on voimassa oleva auditointi (Laatutarha, IP Kasvikset Perussertifiointi tai muu erikseen hyväksytty laatujärjestelmäsertifikaatti)  mutta ei sirkkalehtimerkin käyttöön oikeuttavaa sopimusta, koska esimerkiksi ostaja vaatii Laatutarha-auditointia.

Luettelo yrityksistä, joilla on IP Kasvikset Perussertifiointi voimassa, on osoitteessa www.puutarhaliitto.fi/ip-sertifiointi/.

Jos on syytä epäillä, että merkinkäyttöoikeus ei ole voimassa, eikä yrityksen nimi ole yllä olevassa sirkkalehtimerkkirekisterissä, lähetä asiaa koskeva tiedustelu sähköpostitse osoitteeseen annamarja.vilander@puutarhaliitto.fi.

 

Hjärtbladsmärkets användare

Då man ansöker om rätten att använda hjärtbladsmärket förbinder man sig till ett produktionssätt som tar hänsyn till miljö och produktsäkerhet. Produktionen skall fylla de krav som finns i Kvalitetsgård -riktlinjerna. Producenter av vegetabilier kan alternativt välja certifiering i enlighet med IP Frukt&Grönt Grundcertifieringsstandarden. Företagaren godkänner samtidigt att företaget auditeras regelbundet. Kvalitetsgårdauditeringarna utförs minst vart 4.e år. IP Frukt&Grönt Grundcertifieringens gårdsrevisioner görs minst vart annat år och däremellan utförs sk. administrativ revision.

Utöver företagen som har kontrakt gällande användningen och som finns på förteckningen ovan, finns det många företag som inte har märkesanvändningsrätt, men som på anmodan av sin uppköpare beställt antingen en Kvalitesgårdsauditering eller annan certifiering.

En förteckning på alla företag med IP Frukt&Grönt Grundcertifiering finns på adressen www.puutarhaliitto.fi/ip-sertifiointi/.