Handelsnormer


Produktspecifika handelsnormer

De produktspecifika handelsnormerna är detaljerade krav som gäller kvaliteten på färska frukter och grönsaker, sortering enligt kvalitet, mognad och storlek. De gäller också för sortering enligt storlek, packning och förpackningar samt de anteckningar som skall göras på dokument som följer med produkten.

De produktspecifika normerna tillämpas på följande produkter/produktgrupper:

 • äpplen
 • citrusfrukter (citroner, mandariner, satsumas, klementiner, apelsiner)
 • kiwi
 • sallat (frise- och slätbladig endiv, exklusive kruksallat)
 • persikor och nektariner
 • päron
 • jordgubbar
 • paprika
 • vindruvor
 • tomat

Produkterna med specialkrav måste sorteras och klassificeras enligt kvalitet. De allmänt använda kvalitetsklasserna är klasserna I och II. För alla, undtaget sallat, finns också klassen extra. Kvalitetsklasserna kan kort beskrivas enligt följande:

 • extra klass: Produkter av mycket hög kvalitet, enhetliga till storlek, form, färg och övriga utseende, endast mycket små, ytliga skador är tillåtna.
 • I klass: Produkter av god kvalitet, mindre fel, så som obetydliga ytskador och små formfel
 • II klass: Produkter av relativt god kvalitet, som kan ha ett eller flera fel (beroende av produkten) så som små stötskador eller färgfel

Utöver de produktspecifika kraven måste dessa alltid också uppfylla minimikraven, enligt vilka produkterna måste vara:

 • hela
 • friska (till exempel inte angripna av röta, illa skadade eller illa klämda)
 • rena
 • fräscha
 • i stort sett fria från skadegörare
 • fruktköttet får inte vara påverkat av skadegörare
 • ej onormalt fuktiga på ytan
 • fria från främmande lukt och/eller smak
 • tillräckligt mogna/utvecklade, men inte övermogna/överutvecklade

De produktspecifika handelsnormerna innehåller dessutom kompletterande krav för vissa produkter.

Produkter som är underställda produktspecifika handelsnormer kan säljas inom gemenskapens område endast om produkterna är sorterade, klassificerade och märkta enligt normerna.

Läs mer om kvalitetskraven på Livsmedelsverkets sidor

Allmän handelsnorm

Den allmänna handelsnormen fungerar som förenklade krav för saluföring av produkter. Den allmänna normen tillämpas på alla produkter som inte berörs av de produktspecifika handelsnormerna.

Produkter som lyder under den allmänna handelsnormen ska vara i gott skick (oskadade), av skäligt god kvalitet och försäljningsdugliga (handelsdugliga):

 • hela
 • friska (till exempel inte angripna av röta, illa stötta eller illa skadade)
 • rena
 • i stort sett från skadegörare
 • fruktköttet får inte vara skadat av skadegörare
 • ej onormalt fuktiga på ytan
 • smaka och dofta typiskt för produkten
 • tillräckligt mogna/utvecklade, men inte övermogna/överutvecklade

Ursprungslandet bör alltid uppges. Dessutom bör förpackningarna vara märkta med förpackarens/avsändarens namn och adress.

Den allmänna handelsnormen innehåller inga krav på kvalitetsklass eller sort. Om man vill sälja produkter som lyder under den allmänna handelsnormen sorterade och klassificerade kan de sorteras och klassificeras enligt någon internationell standard, exempelvis standardrekommendationer godkända av FN:s ekonomiska kommission FN/ECE (= UNECE) eller motsvarande.Då produkterna är sorterade och klassificerade enligt en standard måste de uppfylla kvalitets- och märkningskraven i denna standard. UNECE-standarderna översatta till finska för 13 nationellt viktiga produktgrupper finns på Livsmedelsverkets sidor.

Text: Ruokavirasto