Kvalitetskrav och märkning av förpackningar


Kvalitetskrav och märkning av förpackningar

Kvalitetskraven delar upp produkterna på basen av deras yttre egenskaper. Klasserna är: extra, I och II. Produktens innehavare är alltid ansvarig för att produkten motsvarar den angivna kvalitetsklassen.

  • Klass extra: Kvaliteten måste vara utmärkt. Produkterna måste vara typiska för sorten i fråga om form, utveckling och färg. Produkterna måste vara felfria.
  • Klass I: Produkterna måste vara typiska för sorten och kvaliteten måste vara bra. Mindre fel som inte inverkar på produktens hållbarhet eller helthetsintryck är tillåtna.
  • Klass II: Produkterna måste vara försäljningsdugliga. De motsvarar inte de högre kvalietsklassernas krav, men fyller minimikraven.

EU anger produktspecifika normer för kvalitetsklasserna för 10 produkter. Se noggrannare under Produktspecifika EU-normer eller kvalitetsklassificeringar. För övriga produkter gäller allmänna handelsnormer och de hör till den frivilliga kvalitetsklassificeringen.

Hjärtbladsmärket får användas endast som tecken på bra eller utmärkt kvalitet.  Därför är det endast tillåtet att använda märket på trädgårdsprodukter som fyller kraven för klasserna extra eller I. Det enda undantaget är matlök, där får märket användas också på produkter av klass II. I praktiken betyder det här att för produkter med hjärtbladsmärket, som inte har en av EU: kontrollerad kvalitetsstandard, gäller Inhemska Trädgårdsprodukter rf:s rekommenderade kvalitetskrav. Förädlade produkter kvalitetsklassificeras inte.

Tillämpning av kvalitetskrav

  • Kvalitetskraven gäller trädgårdsprodukter som säljs färska och hela till konsument eller storkök och de gäller alla steg inom handeln
  • Kvalitetskraven gäller inte produkter som producenten säljer direkt till konsumenten till exempel via torghandel eller direktförsäljning på gården
  • De angivna kvalitetskraven gäller inte heller produkter som går vidare till förädling, storkök eller packerier.

Förpackning, kvalitet och märkningar av förpackning

  • Alla förpackningar förutsätts innehålla produkter av samma ursprung, sort och kvalitetsklass
  • Produkterna måste packas så att de skyddas på lämpligt sätt. Förpackningsmaterialen måste vara nya och/eller rena samt lämpliga för livsmedel
  • Giftfri tryckfärg är tillåten för att trycka konsumentinformation på förpackningar av till exempel papper. Lim på etiketter måste också vara giftfritt.
  • Mer information finns på Livsmedelsverkets sidor: Krav på märkning av trädgårdsprodukter