Packeriets Kvalitetsgård


Packeriets Kvalitetsgårdsriktlinjer har skilt skapats just för packerier. Packerierna skall skriftligen förplikta alla sina kontraktsodlare att de ska ha en giltig Odlingens Kvalitetsgårdsauditering, eller något annat av Inhemska Trädgårdsprodukter rf godkänt kvalitetssystem.

Kvalitetsträdgårdsriktlinjerna är gemensamma riktlinjer för den finländska trädgårdsproduktionen, vars uppgift är att säkerställa en ansvarsfull produktion av grönsaker och prydnadsväxter, goda arbetsvillkor för de anställda och växternas livsmedelssäkerhet. Grundkravet är att följa finsk lag, god affärssed och gällande kollektivavtal. Kvalitetsgårdsriktlinjerna har bedömts av Livsmedelsverket som en nationell vägledning till god praxis enligt livsmedelslagen.

Inhemska Trädgårdsprodukter rf äger och förvaltar nyttjanderätten till Kvalitetsträdgårdens riktlinjer.

För att ibruktagning av Kvalitetsgårdsriktlinjerna skulle ske så smidigt som möjligt, finns det stödmaterial, mallar, instruktioner och artiklar på webben. Kvalitetsgårdsmaterialet är på både finska och svenska.

Tilläggsinformation om Kvalitetsgårdsriktilinjerna: hanna.skogster@puutarhaliitto.fi.