Hjärtbladsmärkesanvändarna och Kvalitetsgård-auditerade företag


 

 

Hjärtbladsmärkets användare

Vid ansökan om nyttjanderätt till Hjärtbladsmärket från Inhemska Trädgårdsprodukter rf, åtar sig företaget bland annat en produktionsmetod som tar hänsyn till miljö och produktsäkerhet. Produktionen ska uppfylla kraven i Kvalitetsträdgårdsriktlinjerna eller annat av Inhemska Trädgårdsprodukter rf godkänt kvalitetssystem. Hjärtbladsmärkesanvändaren förbinder sig att tillhandahålla den information som ligger till grund för marknadsföringsavgiften till en av Inhemska Trädgårdsprodukter rf auktoriserad part, samt att betala den årligen upptagna marknadsföringsavgiften.

Utöver Hjärtbladsmärkesanvändarna, finns det många företag som inte har Hjärtbladsmärkets användningsrätt, men som på anmodan av sin uppköpare beställt en Kvalitesgårdsauditering.

De företag som har en giltig Kvalitetsgårdsauditering finns med i förteckningen ovan.

En förteckning på alla företag med giltig IP-certifiering finns på adressen www.puutarhaliitto.fi/ip-sertifiointi/.

Om det finns anledning att misstänka att Hjärtbladsmärkets användningsrätt inte är giltig och företagsnamnet inte heller finns med i registret ovan över Hjärtbladsmärkesanvändare, vänligen skicka en förfrågan via e-post till kasvikset.sihteeri@puutarhaliitto.fi

Då märkesanvändningsrätten upphör

  • Märkesanvändaren meddelas skriftligen om märkesanvändningsrätten upphör.
  • Eventuella förpackningsmaterial försedda med Hjärtbladsmärket får användas högst i två månader efter att märkesanvändningsrätten upphört, – ifall inte annat meddelas.
  • Information (namn och FO-nummer) om företag vars märkesanvändningsavtal upphört, publiceras 6 månader i förteckningen  ”Hjärtbladsmärkesavtal som upphört”.
  • Mer information: kasvikset.sihteeri@puutarhaliitto.fi