Alternativ till Kvalitetsgård


Vid sidan om Kvalitetsgård kan det finnas kvalitetssystem som man skilt för sig och beroende på certifieringens omfattning kan överväga att godkänna som alternativ till Kvalitetsgård.

Ifall du som Hjärtbladsmärkesanvändare har ett certifierat kvalitetssystem i bruk och önskar få Kvalitetsgård ersatt med certifieringen ifråga, – gör så här: Lämna en fritt formulerad skriftlig ansökan till Inhemska Trädgårdsprodukter rf (se kontaktuppgifter på sidan Kontaktinformation). I din ansökan skall du motivera ditt behov och kort beskriva omfattningen av din produktion samt bifoga kopia på giltigt certifikat.

Det är skäl att poängtera att det inte är en självklarhet att andra kvalitetssystem godkänns som alternativ till Kvalitetsgård, utan ärendet behandlas alltid skilt för sig. I beslutsfattningen använder Inhemska Trädgårdsprodukter övervägande och kan höra även utomstående experter. Beslutet som ges kan inte överklagas.