auditointi       

Sirkkalehtimerkin käyttäjät   
Luettelo Excel muodossa - päivitetty: 12.4.2017 

Flaggmärkesanvändarna 
Förteckning i Excel format - uppdaterad 12.4.2017

puhtaastirent

 

 

 

 

Hakiessaan sirkkalehtimerkin käyttöoikeutta yrittäjä sitoutuu muun muassa ympäristön ja tuoteturvallisuuden huomioonottavaan tuotantotapaan. Tuotannon tulee täyttää Laatutarha -ohjeiston vaatimukset. Kasvisten alkutuotannon osalta on vaihtoehtona myös  IP Kasvikset Perussertifiointi.  Yrittäjä sitouu samalla säännölisin väliajoin tehtäviin auditointeihin. Laatutarha-auditoinnit suoritetaan vähintään viiden vuoden välein. IP Kasvikset Perussertifioinnin tila-auditoinnit ovat joka toinen vuosi ja joka toinen vuosi suoritetaan hallinnollinen tarkastus.

Sirkkalehtimerkin käyttäjien lisäksi on paljon yrityksiä, joilla on voimassa oleva auditointi (Laatutarha, IP Kasvikset Perussertifiointi tai muu erikseen hyväksytty laatujärjestelmäsertifikaatti)  mutta ei sirkkalehtimerkin käyttösopimusta, koska esimerkiksi ostaja vaatii Laatutarha-auditointia.  

Luettelo kaikista yrityksistä  joilla on IP Kasvikset Perussertifiointi ovat osoitteessa www.puutarhaliitto.fi.

 

Då man ansöker om rätten att använda hjärtbladsmärket förbinder man sig till ett produktionssätt som tar hänsyn till miljö och produktsäkerhet. Produktionen skall fylla de krav som finns i Kvalitetsgård -riktlinjerna. Producenter av vegetabilier kan alternativt välja certifiering i enlighet med IP Frukt&Grönt Grundcertifieringsstandarden. Företagaren godkänner samtidigt att företaget auditeras regelbundet. Kvalitetsgårdauditeringarna utförs minst vart 5.e år. IP Frukt&Grönt Grundcertifieringens gårdsrevisioner görs minst vart annat år och däremellan utförs sk. administrativ revision. 

Utöver företagen som har kontrakt gällande användningen och som finns på förteckningen ovan, finns det många företag som inte har märkesanvändningsrätt, men som på anmodan av sin uppköpare beställt antingen en Kvalitesgårdsauditering eller annan certifiering.

En förteckning på alla företag med IP Frukt&Grönt Grundcertifiering finns på adressen www.puutarhaliitto.fi.